Tây Ninh chỉ đạo triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

09/03/2018

Ngày 26/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 439/UBND-KSTT chỉ đạo việc đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
 

Ảnh: Cán bộ Ủy ban UBMTTQ Thành phố Tây Ninh phát phiếu điều tra cho người dân

Tại Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ: (1) phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2018 tại địa phương đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ theo Kế hoạch số 496/KH-BNV ngày 01/02/2018 của Bộ Nội vụ; (2) tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức thuộc quyền quản lý nhằm đảm bảo kết quả điều tra xã hội học thực sự khách quan, trung thực và chất lượng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm đầu mối liên hệ trong quá trình triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2018 tại địa phương, phối hợp với Bộ Nội vụ trong trường hợp khảo sát tại tỉnh Tây Ninh; giao Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các hoạt động phối hợp, hỗ trợ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2018 trong phạm vi trách nhiệm của địa phương. UBND tỉnh giao các đơn vị truyền thông, báo chí của tỉnh bố trí thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2018 để công tác điều tra xã hội học thực sự khách quan, trung thực và chất lượng.

Thành Chung – Phòng kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh