Tây Ninh kiện toàn hệ thống CBCC đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC

11/10/2018

Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo thống nhất đầu mối về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, ngày 13/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2283/QĐ-UBND về việc kiện toàn danh sách hệ thống CBCC đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh Tây Ninh kiện toàn danh sách hệ thống CBCC đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC của tỉnh tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã với tổng số là 203 CBCC và hệ thống CBCC đầu mối này được hưởng chế độ hỗ trợ về kinh phí và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC.

Đồng thời, Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm của Hệ thống CBCC đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC phải thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

Việc ban hành quyết định trên là cơ sở quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt danh sách hệ thống CBCC đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Thành Chung – Phòng kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh