Triển khai thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06/05/2019

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử, ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 3321/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số tại địa phương, thời gian bắt đầu từ ngày 02/5/2019 đến ngày 15/6/2019 đối với 14 loại văn bản: Quyết định, Chỉ thị, Báo cáo, Chương trình, Kế hoạch, Tờ trình, Quy chế, Quy định, Hướng dẫn, Phiếu chuyển, Giấy mời, Thông báo, Công văn và Công điện.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh có chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan đối với từng nội dung cụ thể, như:
Sở Thông tin và Truyền thông bố trí đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để kết nối, liên thông trong nội bộ tỉnh; hoàn thiện đầy đủ tính năng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh theo đúng yêu cầu để thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số; cử đơn vị, công chức, viên chức làm đầu mối chủ trì việc triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số; tổng hợp, đánh giá kết quả, báo cáo tình hình thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trong nội bộ tỉnh thay cho văn bản giấy; báo cáo gửi về UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số đối với các văn bản thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn cụ thể việc lưu trữ văn bản điện tử theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ, các quy định pháp luật liên quan về lưu trữ khi bắt đầu thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số; trong đó, Sở Nội vụ cần nghiên cứu hướng dẫn việc lưu trữ văn bản giấy trong giai đoạn chuyển giao giữa việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử và văn bản giấy; giai đoạn thực hiện thí điểm việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện đầy đủ việc thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số đối với nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình.

Nguyễn Tú Quyên,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính