Hòa Bình ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

10/07/2019

Theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình, Quy chế gồm 6 chương, 26 điều quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân,  tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Quy chế giao các cơ quan giải quyết TTHC phải cung cấp danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đang thực hiện trên hệ thống, nêu rõ mức độ của từng dịch vụ và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Các dịch vụ được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng. Hệ thống phải cung cấp thông tin, tần suất sử dụng, số lượng hồ sơ đã được xử lý đúng hạn, quá hạn đối với từng DVCTT mức độ 3 trở lên. Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết của từng TTHC để thực hiện cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật các DVCTT lên hệ thống kịp thời, bảo đảm hoạt động thông suốt, đúng quy định.
Về quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử
Quy chế quy định rõ về trách nhiệm cung cấp DVCTT, về hồ sơ và thanh toán lệ phí khi sử dụng DVCTT, cụ thể như: (i) Đối với nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3: Mẫu đơn, tờ khai điền theo mẫu, giấy tờ kèm theo, được chụp hoặc scan từ bản chính (không phải chứng thực) và gửi đính kèm với DVC đã chọn. Khi đến cơ quan nhận kết quả, tổ chức, cá nhân sẽ ký mẫu đơn, tờ khai và đối chiếu giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến với bản gốc. Thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận một cửa các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. (ii) Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4: Mẫu đơn, tờ khai, giấy tờ kèm theo thực hiện như mức độ 3, khuyến khích sử dụng chữ ký số, nếu chưa dùng chữ ký số thì ngoài việc nộp trực tuyến mức độ 3 phải gửi hồ sơ bằng dịch vụ bưu chính công ích. Thanh toán lệ phí (nếu có) DVC mức độ 4 được thực hiện một theo các hình thức: Thực hiện thanh toán theo hướng dẫn trên hệ thống; qua dịch vụ ngân hàng đến tài khoản của cơ quan thực hiện TTHC được công khai trên hệ thống và làm theo hướng dẫn; thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.
Quy định về hình thức trả kết quả: Trả kết quả DVCTT mức độ 3 tại Bộ phận một cửa các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; trả kết quả DVCTT mức độ 4 thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp phí, lệ phí (nếu có) nhưng cơ quan thực hiện TTHC không thực hiện được dịch vụ thì cơ quan thực hiện TTHC có trách nhiệm hoàn trả phí, lệ phí mà tổ chức, cá nhân đã nộp; trường hợp cơ quan đã giải quyết nhưng người yêu cầu không nhận kết quả thì không được yêu cầu hoàn trả lại phí, lệ phí đã nộp (trừ trường hợp pháp luật quy định khác).
Cá nhân, tổ chức có thể tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ tại địa chỉ http://dichvucong.hoabinh.gov.vn; hệ thống trả lời tự động qua tin nhắn (SMS) điện thoại; tra cứu trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan thực hiện TTHC; nhập mã số hồ sơ (in sẵn trên biên nhận hồ sơ) và làm theo hướng dẫn của hệ thống.
Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
Quy chế quy định cơ quan giải quyết TTHC có trách nhiệm bảo vệ thông tin tổ chức, cá nhân, gồm: Thông tin tài khoản đăng ký, thông tin hồ sơ; chỉ được phép cung cấp, chia sẻ cho bên thứ 3 có thẩm quyền trong trường hợp pháp luật có quy định hoặc có sự đồng ý của tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đăng ký, kê khai các thông tin chính xác, đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin cung cấp, đăng ký, kê khai của mình và thực hiện các yêu cầu của cơ quan thực hiện TTHC. 
Các cơ quan giải quyết TTHC công khai địa chỉ trụ sở làm việc, hộp thư điện tử, số điện thoại trên hệ thống để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện DVCTT và hệ thống thông tin một cửa điện tử. Tổ chức, cá nhân có quyền gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC tThông qua hộp thư điện tử, số điện thoại trên hệ thống, qua chuyên mục “Hỏi đáp” trên hệ thống. Đối với phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC,  trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan thực hiện TTHC phải phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin phản hồi cho tổ chức, cá nhân.
Quy chế còn quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc tuân thủ và thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức./.
 
Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC