Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc

10/07/2019

Theo Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 28/6/2019 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước  Quý II và nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh đã được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

Trên cơ sở Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC, cụ thể:
Trong quý II năm 2019, đã thực hiện việc đánh giá tác động đối với 01 dự thảo QPPL có quy định về 01 TTHC.
Đã ban hành 17 Quyết định công bố danh mục TTHC của các sở, ban, ngành tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, cấp xã. Tính đến nay, tổng số TTHC đang có hiệu lực thi hành được UBND tỉnh công bố và tổ chức công khai là 1.981 thủ tục, trong đó: 1.584 thủ tục cấp tỉnh (1.463 thủ tục tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; 121 thủ tục tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại  cơ quan, đơn vị); 290 TTHC tại cấp huyện; 100 TTHC tại cấp xã và 05 TTHC trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng áp dụng chung trên địa bàn tỉnh.
Toàn tỉnh đã tiếp nhận 178.220 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 174.711 hồ sơ chiếm 98%; đang giải quyết 3.482 hồ sơ chiếm 1,95%, hồ sơ giải quyết quá hạn là 449 hồ sơ, chiếm 0,25%. Các đơn vị, địa phương đã tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ bằng nhiều biện pháp.
Duy trì hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 137/137 xã, phường, thị trấn; 9/9 đơn vị cấp huyện thực hiện Trung tâm Hành chính công; 100% sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa.
 
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

 


Đã và đang triển khai thực hiện áp dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung tại 18/18 sở, ban, ngành và 9 UBND huyện, thành phố đối với 1.981 TTHC (cấp tỉnh: 1.584 thủ tục; cấp huyện: 290 thủ tục; cấp xã 100 thủ tục). Ngoài ra, việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 cũng đã được đẩy mạnh tại một số sở, ban, ngành. Các thủ tục chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như như: Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư; cấp Giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải; cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp và một số TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường… 
Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng thực hiện các công tác khác như: Tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, rà soát TTHC; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC; đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC…
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong quý II, tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019 cụ thể: (i) Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ về hoạt động kiểm soát TTHC và cải cách TTHC năm 2019.; (ii) Hoàn thiện xây dựng hệ thống các văn bản QPPL quy định về kiểm soát TTHC, các văn bản liên quan để triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiện toàn hệ thống đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định; (iii) Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; ban hành và triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC; (iV) Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh: Đảm bảo 100% các TTHC được công bố phù hợp với pháp luật hiện hành; 100% TTHC được công khai theo quy định và được đồng bộ, thống nhất trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh, phần mềm một cửa Hành chính công cấp tỉnh. Vận hành, tích hợp, khai thác, quản lý triệt để, có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đảm bảo 100% TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia và là thông tin chính thống, chính xác để người dân, doanh nghiệp thực hiện các quy định về TTHC; (Vi) Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC, giảm thiểu thời gian, chi phí không chính thức trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công; tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách TTHC thông qua vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công của tỉnh, của UBND cấp huyện và bộ phận một cửa, một cửa hiện đại của UBND cấp xã, qua đó tạo nên môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; (VIi) Thực hiện việc góp ý và thẩm định đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC do các sở, ban, ngành gửi đến; xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác kiểm soát TTHC; (VIIi) Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo hướng dẫn của Cục Kiểm soát TTHC./.

Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính