Đồng Nai triển khai nhiều giải pháp để nâng cao Chỉ số PAR Index và PCI của Tỉnh

01/08/2019

Năm 2018, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đồng Nai đạt 63,84 điểm, xếp hạng 26/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đạt 78,62 điểm, xếp hạng thứ 20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 – Nguồn: moha.gov.vn

 
Các kết quả này cho thấy Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách, hiện đại hóa nền hành chính, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần giữ vững, nâng cao các chỉ số PCI, Par Index của Tỉnh, Đồng Nai đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã của tỉnh.
Đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã
Căn cứ kết quả Chỉ số PAR Index tiến hành đối chiếu, rà soát để xác định những tồn tại trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm, nhất là các nội dung, tiêu chí chưa đạt yêu cầu. Làm rõ và báo cáo cụ thể trách nhiệm tập thể, cá nhân chưa thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ trên. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index gắn kết với Chỉ số PCI, PAPI, SIPAS trong năm 2019 và các năm tiếp theo.
Tổ chức quán triệt nội dung các chỉ số PAR Index đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện cải cách hành chính; trong đó, lưu ý các điểm mới của chỉ số PAR Index được sử dụng để đánh giá UBND cấp tỉnh từ năm 2019, như: công tác tinh giản biên chế; công khai minh bạch tiến độ giải quyết TTHC; xây dựng và hoàn thiện chức năng Cổng dịch vụ công; nâng cao tỉ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn ở các cấp, tỉ lệ hồ sơ DVC trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích;…
Triển khai hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Kiện toàn Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp; thực hiện đúng quy định việc công khai minh bạch TTHC, tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp;…
Tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tham mưu xây dựng, điều chỉnh, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, kịp thời theo quy định.
Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức cấp xã đối với các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tư pháp.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2019, trong đó đặc biệt là các nhiệm vụ: xây dựng và hoàn thiện chức năng Cổng dịch vụ công của tỉnh; áp dụng kết hợp hệ thống ISO điện tử theo tiêu chuẩn 9001:2015 vào quy trình quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục đối mới cải thiện chất lượng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị sự nghiệp; tinh giản biên chế, thực hiện hiệu quả hơn cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, hoàn thiện vị trí việc làm, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính; xử lý nghiêm công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.
Phát huy hoạt động hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tiếp nhận và xử lý PAKN của người dân qua Tổng đài Dịch vụ công 1022, thực hiện giải đáp, xử lý kịp thời, đúng quy định những ý kiến của người dân.
Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã với người dân; nâng cao chất lượng hoạt động Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân cấp huyện; tạo điều kiện để người dân được tham gia đối thoại tại cấp cơ sở, đóng góp ý kiến về các vấn đề bức xúc của người dân.
Đối với Sở Nội vụ
Chủ trì triển khai thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cán bộ; đôn đốc các đơn vị, địa phương khắc phục các tồn tại trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là công tác triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Triển khai hiệu quả Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2019, kịp thời nắm bắt ý kiến của người dân, tổ chức để khắc phục, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ cấu công chức, viên chức; đảm bảo công tác sắp xếp, bố trí biên chế, số lượng lãnh đạo, cấp phó đúng quy định.
Đối với Văn phòng UBND tỉnh
Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, chú trọng việc công khai TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện việc công khai tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Kể hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định hành chính, TTHC; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và triển khai các phương án đơn giản hóa.
Triển khai hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: Chuẩn hóa các quy trình tiếp nhận hồ sơ TTHC, nâng cao tỉ lệ giải quyết đúng hẹn hồ sơ TTHC.
Rà soát kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đánh giá nguyên nhân và đề ra các giải pháp cải thiện, đặc biệt đối với các nội dung đánh giá về tiếp cận dịch vụ hành chính công, công khai TTHC, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
Phát huy trách nhiệm, vai trò của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh trong theo dõi, đôn đốc các đơn vị tham mưu UBND tỉnh và báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo tỉnh thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đúng thời hạn.
Đối với Sở Thông tin và Truyền thông
Rà soát, khắc phục các hạn chế còn tồn tại qua đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông tại kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018.
Hoàn thiện chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công của tỉnh đáp ứng các yêu cầu tại Quyết định số 1697/QĐ-BTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đảm bảo đầy đủ chức năng, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; kết nối liên thông giữa phần mềm một cửa Egov và các phần mềm, cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành; nâng cao tỷ lệ người tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; hoàn thiện trục liên thông gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị và giữa các cấp theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018; hỗ trợ các đơn vị địa phương chuẩn hóa hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử đảm bảo đáp ứng theo quy định của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC