Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2017

19/10/2017

Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức họp mở rộng đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Quý III/2017 và đề ra Nghị quyết lãnh đạo Quý IV/2017.
 

Theo đó, trong Quý III/2017, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm như: chủ trì thẩm tra 02 Báo cáo của Ban Cán sự đảng Chính phủ và trình Lãnh đạo Chính phủ duyệt ký hai văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị TW 5 Khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quản quản lý của bộ máy nhà nước; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; thẩm tra, trình Chính phủ ban hành 08 Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 08 bộ, cơ quan ngang bộ theo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Lãnh đạo Chính phủ ban hành 13 văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính để quán triệt việc tổ chức triển khai công tác này tại các Bộ, ngành, địa phương; tham mưu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành nhiều văn bản tham gia ý kiến, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; đã tổ chức, phục vụ 02 hội nghị, buổi làm việc do Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các bộ, địa phương, các cơ quan có liên quan để giải quyết khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế, thủy sản, …; chủ trì tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo; duy trì tốt công tác kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện có hiệu quả công tác thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Cục trong Quý III/2017
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác năm 2017 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Cục trong Quý III/2017.

Đây cũng là nội dung được đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh và quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Từ nay đến cuối năm 2017, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn là rất lớn, trong đó phải kể đến nhiệm vụ xây dựng thể chế cũng như quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể như: hoàn thiện trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Chính phủ về Nghị định cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; trình Thủ tướng Chính phủ về Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản bốn cấp chính quyền; trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg về ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với việc chủ trì thẩm tra các dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ, ngành; nghiên cứu, hoàn thiện các sáng kiến đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện có kết quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và những nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên khác, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính phấn đấu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo sự lan tỏa trong Văn phòng Chính phủ nói riêng, hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước nói chung.

Cũng tại phiên họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy cho rằng để chủ động phục vụ tốt cho công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo, nhất là các báo cáo phục vụ các kỳ họp Quốc hội, họp Chính phủ, các buổi làm việc của Lãnh đạo Chính phủ, của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các đồng chí Bí thư Chi bộ, lãnh đạo các phòng cần phân công công việc cụ thể cho mỗi chuyên viên; tăng cường đôn đốc, chấn chỉnh, giao việc qua thư điện tử công vụ hoặc bằng văn bản để có cơ sở cho việc đánh giá kết quả công tác, bình xét thi đua. Đối với đảng viên, chuyên viên, phải tập trung thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao và phấn đấu trở thành chuyên gia giỏi trong lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, không ngừng rèn luyện nâng cao nghiệp vụ, chủ động tham mưu, đề xuất trong quá trình triển khai nhiệm vụ hoặc xử lý những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh; phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ báo chí, kênh thông tin www.nguoidan.chinhphu.vn để có phản ứng chính xác, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đối với những vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận xã hội; chủ động xây dựng dữ liệu về tình hình, kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính của ngành, lĩnh vực và danh sách, điện thoại, email của cán bộ đầu mối của các Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính bộ, ngành, địa phương để thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị mỗi chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức nêu cao tinh thần gương mẫu trong việc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, văn hóa công sở, chế độ thông tin báo cáo … theo quy định của Văn phòng Chính phủ và của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Những nội dung thảo luận và quyết nghị tại phiên họp đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của Ban chấp hành Đảng ủy và lãnh đạo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các Phòng thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Với tinh thần đó, Nghị quyết phiên họp Quý III của Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã định hướng những vấn đề lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục trong thời gian tới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2017./.
 
Chu Thị Thảo, Phan Vân Anh
Văn phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính