Kết quả PAR Index 2019: Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính tăng so với năm 2018

25/05/2020

Đây là nhận định tại Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố ngày 19/5/2020.

Ảnh: Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 Nguồn: Moha.gov.vn
 
 
Với cách chấm điểm theo Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số điểm tối đa đạt được đối với chỉ số thành phần cải cách TTHC của các bộ, ngành có 6 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần, của cấp tỉnh có 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần với tổng số điểm tối đa tương ứng (chưa kể điểm điều tra xã hội học)  là 11 và 14 điểm.

Theo kết quả được công bố, điểm số chỉ số thành phần cải cách TTHC ở cả các bộ, cơ quan và các địa phương đều có giá trị trung bình tăng so với công bố năm 2019.

Kết quả của các bộ, cơ quan ngang bộ
Năm 2019 tiếp tục ghi nhận nỗ lực cải cách TTHC của các bộ để triển khai các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Điểm số tự đánh giá của các bộ đạt giá trị trung bình 84,69%, cao hơn 2,91% so với năm 2018. Có 10 bộ đạt kết quả trên mức giá trị trung bình, trong đó Ngân hàng nhà nước Việt Nam đứng đầu với giá trị 96,64%. Bộ Y tế tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với giá trị là 63,68%, tăng 14,56% so với năm 2018.  Ngoài Bộ Y tế, có 13 bộ khác có giá trị chỉ số cải cách TTHC cao hơn so với năm 2018, còn lại 03 bộ có giá trị giảm là Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, trong đó Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có mức giảm sâu tới 17,34%. Các bộ đạt điểm khá cao tại một số tiêu chí như: Kiểm soát quy định TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ. Các nội dung bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chưa tốt là: Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Phân tích từng tiêu chí nhỏ của cải cách TTHC, tiêu chí “Kiểm soát quy định TTHC” có 16/17 bộ, cơ quan đạt 100% số điểm, riêng Bộ Y tế chỉ đạt 80%. Đây cũng là tiêu chí có giá trị trung bình cao nhất của chỉ số này, đạt 98,82%. Giá trị trung bình cao thứ hai là tiêu chí “Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ’ với giá trị 98,53% và cũng có 16/17 bộ đạt tỷ lệ 100%, trừ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2019 là năm đầu tiên đánh giá tiêu chí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kết quả cho thấy có đến 15/17 bộ đạt tỷ lệ 100% điểm số. Chỉ có 02 bộ là Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải không đạt số điểm tại tiêu chí thành phần “Tỷ lệ TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa”. Các nội dung công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ tiếp tục được các bộ, cơ quan chú trọng thực hiện, có 11 bộ đạt tỷ lệ 100% số điểm, không có đơn vị nào không đạt điểm. 03 bộ đạt số điểm thấp nhất là Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ. Tiêu chí kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, Bộ Y tế hai năm liên tiếp không đạt điểm tại tiêu chí này.

Với tỷ lệ điểm số đánh giá tác động của cải cách TTHC qua điều tra xã hội học tuy có cao hơn năm 2018, nhưng vẫn có giá trị dưới 80% với tỷ lệ điểm số trung bình mà các bộ nhận được là 76,28%. Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhận được tỷ lệ đánh giá cao nhất là 90,48%, trong khi Bộ Xây dựng nhận tỷ lệ đánh giá thấp nhất với giá trị 64,55%. So sánh điểm điều tra xã hội học với điểm tự đánh giá, tiếp tục cho thấy có những xu hướng thay đổi khác biệt giữa các hình thức đánh giá. Đa số các bộ có kết quả tự đánh giá cao hơn kết quả điều tra xã hội học, chỉ có 04 bộ kết quả tự đánh giá thấp hơn là: Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Y tế. Kết quả đánh giá năm 2019 cũng cho thấy không có đơn vị nào đạt điểm số tối đa cho các tiêu chí tự đánh giá.

Phân tích cụ thể từng tiêu chí thành phần qua điều tra xã hội học cũng cho thấy có sự khác biệt. Giá trị trung bình tại 04 tiêu chí tự đánh giá cho thấy, tiêu chí thành phần “Sự minh bạch, rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quy trình giải quyết TTHC do bộ công bố” nhận được kết quả đánh giá cao nhất với 77,16%, tiếp theo là tiêu chí “Mức độ rõ ràng, dễ hiểu về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ” đạt 76,49%, thấp nhất là tiêu chí “Tính hợp lý về các quy định hồ sơ, trình tự thực hiện TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ” với giá trị trung bình 75,11%.

Kết quả của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Năm 2019, một số thay đổi đáng chú ý trong đánh giá cải cách TTHC cấp tỉnh nhằm bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, như: Đánh giá việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC, triển khai TTHC của cơ quan ngành dọc tại Bộ phận Một cửa các cấp ở địa phương, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC...  Điểm số tự đánh giá của các địa phương tiếp tục có giá trị trung bình cao nhất, với kết quả là 90,57%, cao hơn 5,78% so với năm 2018; 63/63 địa phương đều đạt kết quả trên 80% ở chỉ số thành phần này, trong đó có 32 địa phương đạt kết quả trên 80% và 15 địa phương đạt trên 90%. Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương đứng dầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 99,83%, đứng cuối bảng xếp hạng là Gia Lai với chỉ số thành phần đạt 80,28%. Khoảng cách giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 19,55%, giảm đáng kể so với năm 2018 (khoảng cách là 50,04%). Kết quả này cho thấy có biến động đáng kể trong nhóm 10 đơn vị dẫn đầu giữa 02 năm 2018, 2019. Năm 2019 có sự xuấ hiện của 06 đơn vị mới trong nhóm này gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Sơn La, Hà Giang và Đắk Lắk, ngoài 04 đơn vị tiếp tục duy trì kết quả từ năm 2018 là Đà Nẵng, Quảng Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh. Bên cạnh đó, một số tỉnh nằm trong topps 10 năm 2018 nhưng năm 2019 lại có kết quả giảm sâu, như Vĩnh Long (từ thứ 4 xuống 49), Cần Thơ (từ thứ 5 xuống 36), Lâm Đồng (từ thứ 8 xuống 61). Nhóm đơn vị này cũng có nhiều bất cập như: Cần Thơ có tỷ lệ hồ sơ đúng hạn ở cấp sở, ngành đạt khoảng 90%, Vĩnh Long chưa hoàn thành đưa TTHC của cơ quan ngành dọc thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp theo danh mục Thủ tướng đã phê duyệt, Lâm Đồng công khai TTHC chưa kịp thời, chưa đầy đủ. So sánh giữa 06 vùng, miền kinh tế, Đông Nam Bộ đạt tỷ lệ điểm đánh giá trung bình cao nhất trong năm thứ 2 leien tiếp, trong đó 3/5 địa phương khu vực này nằm trong tốp 10 địa phương có điểm số cao nhất cả nước. Tây Nam Bộ cho giá trị trung bình thấp nhất, chỉ đạt 87,61% và là khu vực duy nhất không có địa phương nào lọt vào tốp 10.

So sánh giá trị điểm trung bình đạt được cảu 5 tiêu chí đánh giá cải cách TTHC, tiêu chí tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân,t ổ chức đối với quy định TTHC đạt tỷ lệ điểm trung bình cao nhất là 98,81%; trong đó 62/63 địa phương hoàn thành việc trả lời các phản ánh, kiến nghị và đạt điểm tối đa, trừ Bắc Giang. Tiếp theo là tiêu chí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt tỷ lệ điểm trung bình 96,71%. Năm 2019, đa số các địa phương thực hiện nghiêm quy định về ban hành TTHC, điểm đánh giá nội dung này đạt giá trị 95,24%. Tuy nhiên, vẫn còn 06 địa phương ban hành quy định TTHC trái thẩm quyền gồm: Lâm Đồng, Bắc Kạn, Thái Bình, Điện Biên, Bình Định, Bến Tre. Tiêu chí đánh giá về công bố, công khai TTHC có tỷ lệ điểm trung bình thấp nhất, đạt 76,53% và đây cũng là nội dung đạt tỷ lệ điểm thấp nhất trong những năm gần đây (năm 2018 chỉ đạt 56%). Có 5 địa phương chưa kịp thời công bố đầy đủ TTHC theo quy định là Bến Tre, Hà Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Thái Bình; 06 địa phương chưa kịp thời cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia là Bến Tre, Lâm Đồng, Thái Bình, Bạc Liêu, Cà Mau, Gia Lai; 38 địa phương chưa công khai đầy đủ TTHC lên Cổng dịch vụ công hoặc Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC.

Với kết quả nêu trên, báo cáo tại Hội  nghị công bố, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả rà soát, cắt giảm TTHC, loại bỏ chi phí không chính thức. Kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên Cổng dịch vụ công, Trang thông tin điện tử và tại nơi tiếp nhận, giải quyết. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn, thực hiện nghiêm túc xin lỗi người dân, tổ chức khi xảy ra trễ hẹn. Kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC....

Nguyễn Thị Trà Lê
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ