Điểm mới trong quy định TTHC tại Luật Doanh nghiệp 2020

13/08/2020

Kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2021, trong đó có nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet
 

Thứ nhất, bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu con dấu. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ thủ tục này, thay vào đó quy định như sau: Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.
Thứ hai, thay đổi thời gian doanh nghiệp phải thông báo tạm ngừng kinh doanh. Theo quy định hiện hành doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Nhưng tại Luật mới, doanh nghiệp chỉ phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Quy định như trên tạo thuận lợi và giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh.
Thứ ba, bổ sung thành phần hồ sơ là Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
Thứ tư, bổ sung trường hợp doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty hợp danh. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân chỉ có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, nay Luật mới đã mở thêm trường hợp cho phép doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần, công ty hợp danh. Đồng thời, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc.
Thứ năm, bãi bỏ thủ tục Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của: Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Tuy nhiên, quy định này đã được bãi bỏ tại Luật Doanh nghiệp 2020.
Thứ sáu, bổ sung thêm đối tượng không được phép thành lập doanh nghiệp, cụ thể: Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp); Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Thứ bảy, sửa đổi quy định về phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan quản lý nhà nước khác trong việc cung cấp thông tin thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cụ thể, bãi bỏ quy định: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.
Thứ tám, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty TNHH hai thành viên có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn theo cam kết, cụ thể: Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp. Tuy nhiên, theo Luật mới, thời gian này giảm xuống còn 30 ngày./.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC