Số kí hiệu 393/VPCP-HC
Trích yếu Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg
Nội dung
Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Phụ lục 1 Quyết định số 06/QĐ-TTg lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
1. Chủ trì: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.
2. Thời gian: 8giờ 00, thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022
3. Tài liệu hội nghị tại link dưới đây:
Ngày tạo 15/03/2022
Các file đính kèm

Văn bản khác :