Số kí hiệu 49/NQ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ
Nội dung
Nghị quyết gồm 3 Điều, trong đó, những nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
Đối với Nghị quyết số 30c/NQ-CP: Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 7 Nghị quyết 30c/NQ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị quyết số 76/NQ-CP) phù hợp với việc chuyển nhiệm vụ theo dõi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Bộ Nội vụ sang Văn phòng Chính phủ.
Đối với Nghị quyết số 36a/NQ-CP: Chuyển 02 nhiệm vụ quy định tại khoản 10 Mục IV, gồm: (i) tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; (ii) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia: (iii) Đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, để bổ sung vào khoản 2 Mục IV; tương ứng với đó là việc bổ sung khoản 2, sửa đổi khoản 10 và khoản 15 Mục IV của Nghị quyết này.
- Đối với Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP: Chuyển nhiệm vụ “đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương” tại gạch đầu dòng thứ hai khoản 10 Mục III để bổ sung vào khoản 19 Mục III của Nghị quyết này. Theo đó, khoản 19 Mục III được sửa đổi, bổ sung như sau: “19. Văn phòng Chính phủ đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; mở diễn đàn tiếp nhận phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát của Chính phủ và tổng hợp báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ tháng cuối quý. Kết quả thực hiện Nghị quyết được đưa vào đánh giá chất lượng hoạt động của từng Bộ, cơ quan, địa phương tại phiên họp thường kỳ tháng 12 hàng năm của Chính phủ”.
Đối với Nghị quyết số 35/NQ-CP: Sửa đổi điểm c khoản 1 Mục II theo hướng thay đổi cơ quan chủ trì là Văn phòng Chính phủ thay vì Bộ Tư pháp.
Ngày tạo 13/06/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :