Số kí hiệu 944/VPCP-TH
Trích yếu Công điện Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Nội dung

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
______________
Số: 944/VPCP-TH
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________
Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018
CÔNG ĐIỆN 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
 
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ điện:
 
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ trân trọng kính mời lãnh đạo các Bộ, cơ quan và địa phương tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.
          Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì.
          Thời gian: 08 giờ, ngày 11 tháng 9 năm 2018.
          Hình thức hội nghị: Trực tuyến.
          Địa điểm: Trụ sở Chính phủ và Phòng họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
          1. Điểm cầu Trụ sở Chính phủ: Phòng họp Chính phủ.
          Thành phần:
          - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
          - Các cơ quan thuộc Chính phủ;
          - Ngân hàng Chính sách xã hội;
          - Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
          2. Điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
          Thành phần:
          Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các Sở, ngành, quận, huyện có liên quan do địa phương tự quyết định mời.
          Đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương xác nhận đại biểu tham dự hội nghị qua hộp thư điện tử vutonghop@chinhphu.vn trước 10 giờ, ngày 10 tháng 9  năm 2018 để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực./.
 
 
Nơi nhận:                                                        
- Như trên;                                                                    
- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
  Trợ lý, Thư ký PTTg Thường trực Trương Hòa Bình;
  các Vụ: TCCV, QHĐP, PL; TTTH;
  các Cục: QT, KSTT;
-Lưu:VT, TH(2) THa                                                             
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Sỹ Hiệp
 
 
Số điện thoại liên hệ: 080.080.43835 - 0904159888; 080.40727 - 0904276929.
Tài liệu Hội nghị tại file đính kèm
Ngày tạo 07/09/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :