Số kí hiệu 8746/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v khảo sát triển khai kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử
Nội dung
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Số: 8746/VPCP-KSTT
V/v khảo sát triển khai kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử
Hà Nội, ngày    13    tháng 9 năm 2018
 
Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
        Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ tiến hành khảo sát về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tình hình triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tình hình kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tại các bộ, ngành, địa phương.

        Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo Văn phòng thuộc Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì cung cấp thông tin theo các nội dung trong Phiếu khảo sát được đăng tải tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành, Trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính http://thutuchanhchinh.vn.

         Phiếu trả lời khảo sát của Quý cơ quan đề nghị gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 01 tháng 10 năm 2018; Hoặc qua email: vutuananh@thutuchanhchinh.vn

          Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTCN;
- Lưu: VT, KSTT (2).VTA
  
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
Mai Tiến Dũng
 
 
Ngày tạo 13/09/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :