Số kí hiệu 8767/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v khảo sát tình hình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
Nội dung
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

____________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
Số:          /VPCP-KSTT
V/v khảo sát tình hình triển khai
các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2018
 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
Thực hiện Kế hoạch triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020, trong đó có nhiệm vụ về xây dựng Đề án các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ, tình hình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tại các bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Quý bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin theo biểu mẫu khảo sát tại các phụ lục kèm theo Công văn này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, mục Văn bản điều hành (http://thutuchanhchinh.vn/noidung/vanban).

Phiếu trả lời khảo sát của Quý cơ quan đề nghị gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2018, bản điện tử gửi về địa chỉ: lesontung@thutuchanhchinh.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTCN;
- Lưu: VT, KSTT (2).LST
  
  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
 

 
Mai Tiến Dũng
 
 
Ngày tạo 14/09/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :