Số kí hiệu 1101/GM-VPCP
Trích yếu Mời tham dự cuộc họp thứ nhất của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Nội dung
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 ________________
 
Số:  1101/GM-VPCP
V/v mời họp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

     Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018
   
Kính gửi:

Các đồng chí thành viên, chuyên gia Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
 
Văn phòng Chính phủ trân trọng mời đồng chí tham dự cuộc họp thứ nhất của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

- Thời gian: 8 giờ 00, thứ Sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà 8 tầng, Trụ sở Văn phòng Chính phủ, số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

- Chủ trì: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác.

Đề nghị xác nhận thành phần dự họp qua đồng chí Trần Đức Trung, điện thoại 080.40547 - 0939956688, thư điện tử tranductrung@chinhphu.vn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN,
  PCN Nguyễn Xuân Thành,
  các Vụ, Cục, đơn vị: TCCB, KHTC, QHQT, KTTH, KGVX, HC, TTĐT, TTTH, QT;
- Lưu: VT, KSTT(2).
TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Mai Thị Thơm
 


* Tài liệu phục vụ cuộc họp tại file đính kèm
Ngày tạo 17/10/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :