Số kí hiệu 10143/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v thử nghiệm kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg
Nội dung
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Số: 10143/VPCP-KSTT
V/v thử nghiệm kết nối, liên thông,
gửi, nhận văn bản điện tử theo
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg
 
Hà Nội, ngày  18  tháng 10 năm 2018
Kính gửi:
 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban cơ yếu Chính phủ;
- Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.
 
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia và chuẩn bị kết nối, liên thông chính thức các phần mềm quản lý văn bản và điều hành (phần mềm QLVB&ĐH) với Trục liên thông văn bản quốc gia trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Ban cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin
a) Bố trí máy chủ vật lý hoặc ảo hóa để triển khai cài đặt phần mềm bảo mật và hỗ trợ kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ, yêu cầu tối thiểu như sau: CPU 16GB RAM, 500 GB free HDD, Network interfaces 10/100, hệ điều hành Ubuntu 14.04 64-bit; sử dụng địa chỉ IP (do Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp).

b) Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm tin học, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng, cấu hình mạng kết nối đến các máy chủ quản lý phần mềm QLVB&ĐH, máy chủ bảo mật của các bộ, ngành, địa phương.

c) Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp chứng thư số chuyên dùng cho máy chủ bảo mật.

d) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để thực hiện cài đặt các phần mềm trung gian (Adapter), bảo mật, chứng thư số chuyên dùng trên máy chủ bảo mật.

Trong trường hợp, các bộ, ngành, địa phương chưa sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật, thực hiện kết nối phần mềm QLVB&ĐH đến máy chủ bảo mật tập trung theo đường dẫn http://10.0.14.229:8080/XrdAdapter/adapter để liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử.

2. Triển khai nâng cấp phần mềm QLVB&ĐH theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

a) Thực hiện nâng cấp tính năng phần mềm QLVB&ĐH phục vụ kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử.

b) Sử dụng bộ thư viện SDK 2.0 do Văn phòng Chính phủ cung cấp để kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trong trường hợp, các bộ, ngành, địa phương chưa nâng cấp phần mềm ứng dụng trung gian (Adapter), sử dụng bộ thư viện SDK (hiện đang triển khai) để kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia.

c) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện cập nhật mã định danh cơ quan theo QCVN:102/2016/BTTTT (ban hành kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông) trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

3. Qua khảo sát có 27 bộ, ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu về gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  và tham gia thực hiện thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử, gồm các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; các địa phương: Nghệ An; Cao Bằng; Bến Tre; Đắk Nông; Hà Giang; Lai Châu; Lạng Sơn; Lào Cai; Ninh Bình; Phú Thọ; Sóc Trăng; Sơn La; Tiền Giang; Tuyên Quang; Hà Nam; Đồng Nai; Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương:
Đ/c Vũ Ngọc Dũng, Trưởng phòng, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, email: vungocdung@chinhphu.vn, điện thoại: 0918071973;

Đ/c Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Trung tâm tin học, email: nguyencongthanh@chinhphu.vn, điện thoại: 0989326826;

Đ/c Vũ Tuấn Anh, Chuyên viên, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, email: vutuananh@chinhphu.vn, điện thoại 0904171177;

Đ/c Lê Văn Đại, Tập đoàn VNPT, email: dailv@vnpt.vn, điện thoại: 0912864248.

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện bảo đảm lộ trình theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ kèm theo)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTCN, các PCN;
- Các Vụ, đơn vị: HC, TCCB, TTĐT, TTTH;
- Cục Bưu điện Trung ương (để phối hợp);
- Lưu: VT, KSTT (02).VTA
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
 
 
 
 
Mai Tiến Dũng
 
 
Ngày tạo 18/10/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :