Số kí hiệu 282/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Số: 282/VPCP-KSTT
V/v triển khai Quyết định số
 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019
 
Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg), thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (hệ thống QLVB&ĐH) phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Tính đến ngày 03 tháng 01 năm 2019, có 78/95 (82%) bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử, các đơn vị còn lại đang phối hợp thực hiện. Trong số các đơn vị hoàn thành kết nối thử nghiệm có 76  đơn vị đã phản hồi trạng thái tình hình xử lý văn bản[1]; 02 đơn vị chưa phản hồi trạng thái (bao gồm Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tây Ninh). Đối với các đơn vị đã phản hồi trạng thái, có 41 đơn vị phản ánh đầy đủ trạng thái xử lý (từ khâu văn thư đến lãnh đạo, chuyên viên); 22 đơn vị phản ánh chưa đầy đủ trạng thái xử lý; 13 đơn vị mới phản hồi văn bản đã đến tại bộ phận Văn thư (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg tiến tới chính thức gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
1. Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH, tổ chức kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.
2. Tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, chuyển đổi, sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2019.
3. Thực hiện chuyển đổi, kết nối, liên thông Trục liên thông văn bản quốc gia với hệ thống QLVB&ĐH của các bộ, ngành, địa phương phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, cụ thể như sau:
a) Văn phòng Chính phủ thực hiện định tuyến các gói tin văn bản điện tử gửi, nhận từ hệ thống Trục liên thông văn bản Văn phòng Chính phủ theo công nghệ cũ sang hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. Thời gian thực hiện: từ 18 giờ 00, ngày 18 tháng 01 năm 2019.
b) Các Bộ, ngành, địa phương lập danh sách đầu mối văn thư, cán bộ kỹ thuật, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2019 theo địa chỉ email: vutuananh@chinhphu.vn để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện định tuyến gói tin văn bản điện tử.
Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT kiểm tra, hoàn thiện việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa hệ thống QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia, từ ngày 18 tháng 01 năm 2019 đến trước ngày 20 tháng 02 năm 2019.
4. Hoàn thiện hệ thống QLVB&ĐH theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg
- Cập nhật Danh mục mã định danh cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ lên Trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm đáp ứng Quy chuẩn quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT (ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016).
- Khẩn trương hoàn thành nâng cấp, cập nhật tính năng hệ thống QLVB&ĐH, phần mềm trung gian phục vụ kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử, bảo đảm phản hồi đầy đủ trạng thái xử lý văn bản tại Điểm h, Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ http://support.vpcp.vn/document.
5. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử
- Bộ Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các yêu cầu cơ bản để bảo đảm an toàn hệ thống QLVB & ĐH theo cấp độ.
-  Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và chứng thư số sử dụng thiết bị phù hợp bảo đảm an toàn, an ninh cho Trục liên thông văn bản quốc gia; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc đăng ký chứng thư số và triển khai tích hợp trên các máy chủ bảo mật.
- Các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp các đơn vị phát triển hệ thống QLVB&ĐH tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, thực hiện ký số văn bản điện tử khi gửi, nhận nhằm bảo đảm giá trị pháp lý của văn bản điện tử.
6. Đề nghị Bộ Nội vụ khẩn trương trình ban hành các văn bản tại Điều 17 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg để hoàn thiện căn cứ pháp lý về quản lý, sử dụng văn bản điện tử, lưu trữ điện tử.
7. Trên cơ sở kết quả triển khai chuyển đổi, kết nối, liên thông các hệ thống QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, Văn phòng Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương, công bố triển khai chính thức Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Thời gian dự kiến vào ngày 20 tháng 02 năm 2019.
8. Đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương:
Ông Vũ Ngọc Dũng, Trưởng phòng, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, email: vungocdung@chinhphu.vn, điện thoại: 0918071973;
Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Trung tâm tin học, email: nguyencongthanh@chinhphu.vn, điện thoại: 0989326826;
Ông Vũ Tuấn Anh, Chuyên viên, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, email: vutuananh@chinhphu.vn, điện thoại 0904171177;
Ông Lê Văn Đại, Tập đoàn VNPT, email: dailv@vnpt.vn, điện thoại: 0912864248.
Ông Lê Quang Tùng, Cục chứng thực số và bảo mật thông tin – Ban Cơ yếu Chính phủ, lqtung@bcy.gov.vn, điện thoại: 0913.062590;
Ông Trần Quang Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc  gia, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, hộp thư điện tử:  tq_hung@mic.gov.vn, điện thoại: 0989 344 430.
Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT: Cục Bưu điện Trung ương, Cục An toàn thông tin (để phối hợp);
- Ban Cơ yếu Chính phủ (để phối hợp);
- Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel (để phối hợp);
- VPCP: BTCN, các PCN,
  các Vụ, đơn vị: HC, TCCB, TTĐT, TTTH;
- Lưu: VT, KSTT (02).VTA
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
Mai Tiến Dũng
 
 
 

[1]Trạng thái xử lý văn bản được quy định tại điểm h, Điều 10, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các trạng thái: đã đến, đã tiếp nhận, đã chuyển xử lý, đang xử lý, đã hoàn thành, từ chối nhận (trả lại), thu hồi, xóa…
Ngày tạo 10/01/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :