Số kí hiệu Số: 317/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v tham dự Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg
Nội dung
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________________ 
Số: 317/VPCP-KSTT
V/v tham dự Hội nghị trực tuyến
thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019
  
                
    Kính gửi:
 
 
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT);
- Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).
 
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, tiến tới chính thức sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương.
1. Đại biểu tham dự
Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương Đảng, bộ, ngành, địa phương và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị liên quan, gồm: Văn phòng bộ, ngành địa phương; đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng; Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, các đơn vị phát triển phần mềm quản lý văn bản và điều hành của bộ, ngành, địa phương.
2. Thời gian tổ chức Hội nghị: Chiều Thứ sáu, ngày 18/01/2019. Bắt đầu từ 13 giờ 30’.
3. Địa điểm, thành phần
- Điểm cầu chính tại Phòng họp Chính phủ, tầng 2, trụ sở Văn phòng Chính phủ, số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Đại biểu thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ, ngành, VNPT, Viettel.
- Điểm cầu tại Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đại biểu thuộc địa phương, các đơn vị phát triển phần mềm quản lý văn bản và điều hành của địa phương.
Tài liệu Hội nghị, Văn phòng Chính phủ gửi file điện tử trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, mục Văn bản điều hành, http://thutuchanhchinh.vn).
Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc cử đại biểu tham dự đúng thành phần, đầy đủ, chuẩn bị các nội dung phát biểu tại Hội nghị.
Văn phòng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự phối hơp chặt chẽ, tích cực của các Bộ, ngành, địa phương.  
Thông tin liên quan đến công tác tổ chức, xin vui lòng liên hệ với đồng chí Phạm Thị Thanh Hà, số máy bàn: 080 40506, số di động 0983721785./.
 
 Nơi nhận:                   
- Như trên;
- VPCP: BTCN,
   Phó chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Thành
- Các Vụ: TCCB, HC,
     - Cục QT, TTĐT, TTTH;
- Lưu: VT, KSTT (2).
 
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
(Đã ký)
 
Mai Tiến Dũng
 
 
Ngày tạo 11/01/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :