Số kí hiệu 1970/BC-VPCP
Trích yếu Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Nội dung
Báo cáo của Văn phòng Chính phủ về Tình hình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Ngày tạo 11/03/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :