Số kí hiệu 320/TTg-KSTT
Trích yếu V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính
Nội dung
Để tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách thực chất, đạt được mục tiêu đề ra của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Quán triệt và tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018, Chỉ thị số  30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tổng hợp số lượng điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành sau khi đã cắt giảm, đơn giản hóa theo từng ngành, lĩnh vực quản lý để công bố, công khai theo quy định, hoàn thành trước 30 tháng 3 năm 2019, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và gửi các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, một số cơ quan liên quan để phục vụ quá trình thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, giám sát, kiểm tra trong quá trình thực thi, kiên quyết không để phát sinh thêm các điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành so với số lượng đã công bố, công khai theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018.

3. Bộ Tài chính rà soát, thống kê các sản phẩm, hàng hóa phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, đơn vị, hoàn thành trước 30 tháng 3 năm 2019, gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan làm căn cứ tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc hoàn thành nhiệm vụ tập trung một đầu mối duy nhất trong thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa; phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, đảm bảo đúng các phương án cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã được phê duyệt và tiến độ triển khai áp dụng theo thời hạn có hiệu lực thi hành của các văn bản thực thi.

4. Các bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương trước quý II năm 2019 theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, đảm bảo điều kiện để thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trước 15 tháng 4 năm 2019 danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông năm 2019. Trên cơ sở danh mục đã được phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng,  trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính, hoàn thành trước 30 tháng 10 năm 2019.

5. Tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở các bộ, ngành, địa phương theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019, đồng thời đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng dịch vụ công; khuyến khích các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã chuẩn hóa, thực hiện thống nhất trên toàn quốc làm cơ sở để triển khai áp dụng tại địa phương như đã thực hiện đối với các thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế,… đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.

6. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ tổ chức giao ban định kỳ (quý, năm) hoặc đột xuất với các bộ, ngành, địa phương về tình hình, kết quả, giải pháp trong thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các bộ, ngành, địa phương theo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao./.
 
Ngày tạo 15/03/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :