Số kí hiệu 1050/KSTT-NC
Trích yếu V/v triển khai nhiệm vụ của Đề án 896 năm 2015 của Bộ Tư pháp
Nội dung

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1127/QĐ-BTP ngày 18/6/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2015 của Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị Quý đơn vị khẩn trương thực hiện các công việc sau:
1. Thực hiện hệ thống hóa bổ sung TTHC, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp được quy định tại các văn bản QPPL mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy hỏ hoặc bãi bỏ trong thời gian từ tháng 12/2014 đến nay và gửi báo cáo về Thường trực Tổ Công tác (qua Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) trước 25 tháng 12 năm 2015 để tổng hợp, hoàn thiện gửi Văn phòng Ban Chỉ đạo.
2. Trên cơ sở hệ thống hóa TTHC, thực hiện rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo chức năng quản lý của đơn vị và gửi về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trước ngày 29 tháng 02 năm 2016 để tổng hợp, xin ý kiến Tổ công tác và hoàn thiện trước khi trình Văn phòng Ban Chỉ đạo./.
(Tài liệu hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát TTHC và Báo cáo số 353/BC-BTP ngày 17/12/2014 của Bộ Tư pháp về kết quả hệ thống hóa TTHC, giấy tờ công dân của Bộ Tư pháp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử: thutuchanhchinh.vn, mục văn bản chỉ đạo, điều hành).
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Đ/c Nguyễn Trà My, sđt: 0984523486, email: nguyentramy@thutuchanhchinh.vn

Ngày tạo 15/12/2015
Các file đính kèm

Văn bản khác :