Số kí hiệu 9329/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia
Nội dung
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 
        Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ), Văn phòng Chính phủ đang tổ chức xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia. Để đảm bảo tiến độ đưa Cổng Dịch vụ công quốc gia vào vận hành trong quý IV năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
           1. Tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ theo quyết định công bố, văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành và các yêu cầu mới về nâng cấp phục vụ vận hành của Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2019. Trường hợp phát hiện dữ liệu thủ tục hành chính của bộ, ngành đã công bố, công khai chưa đầy đủ, chính xác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị các địa phương thông báo cho bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia theo đúng quy định.
           2. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi Cổng Dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Đối với các tỉnh, thành phố đã xây dựng hệ thống xử lý phản ánh, kiến nghị, đề nghị phối hợp với Văn phòng Chính phủ để tích hợp với Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo thực hiện thống nhất, thông suốt, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2019.                 3. Tích hợp, công khai Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và công khai trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2019.
               4. Hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó đối với các địa phương thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia phải hoàn thành trước 15 tháng 11 năm 2019.
              5. Triển khai các biện pháp kỹ thuật để kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 
             6. Hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp để triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2019 như sau:
            a) Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại: Đối với địa phương chưa triển khai thực hiện ở mức độ 4 sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Công Thương được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đối với địa phương đã triển khai thực hiện ở mức độ 4 sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2019.
                b) Thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp: Các địa phương thực hiện theo hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải đã được nâng cấp, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Riêng đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh (là hai địa phương hiện đang thực hiện riêng), đề nghị hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến này đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2019.
                c) Thực hiện dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp: Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan và Tổng công ty (Công ty) điện lực tỉnh, thành phố xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện cấp điện mới từ lưới điện trung áp (đối với các tỉnh,thành phố chưa có quy chế phối hợp) theo quy chế mẫu của Bộ Công Thương, đảm bảo tính liên thông, đơn giản, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng và việc tích hợp triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
              d) Các dịch vụ công trực tuyến khác (nếu có) sẽ thực hiện theo đề xuất của địa phương và đánh giá mức độ chuẩn hóa, sẵn sàng, hiệu quả của  Văn phòng Chính phủ. Để triển khai các nhiệm vụ trên, Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức một nhóm cán bộ kỹ thuật hỗ trợ, hướng dẫn địa phương. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cử đầu mối phối hợp do Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 18 tháng 10 năm 2019 để triển khai công việc được thuận lợi theo đúng tiến độ đề ra.
             Các tài liệu hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ cập nhật, rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính và kỹ thuật kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu được đăng tải tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html.
               Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./
Ngày tạo 12/10/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :