Số kí hiệu 9559/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia
Nội dung
                 Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang bộ;
                                 - Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam;  Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

          Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ), Văn phòng Chính phủ đang tổ chức xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia. Để đảm bảo tiến độ đưa Cổng Dịch vụ công quốc gia vào vận hành trong quý IV năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
             1. Thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn) kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019; kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về các thủ tục hành chính còn chưa chính xác, đầy đủ được phát hiện trong quá trình rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính của địa phương.
           2. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn) khi Cổng Dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Đối với các bộ, cơ quan đã xây dựng hệ thống xử lý phản ánh, kiến nghị, đề nghị phối hợp với Văn phòng Chính phủ để tích hợp với Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo thực hiện thống nhất, thông suốt, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2019.
              3. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn thiện, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính trong Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức (địa chỉ:  https://quantri.dichvucong.gov.vn) và tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2019.
              4. Hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ để có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó đối với các bộ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2019 phải hoàn thành trước 15 tháng 11 năm 2019.
              5. Triển khai các biện pháp kỹ thuật để kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, trong đó việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan và các đơn vị trực thuộc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 12 năm 2019.
              6. Hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp để triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:
                a) Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trước ngày 08 tháng 11 năm 2019 để chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ xác thực và thực hiện thủ tục hành chính.
                   b) Đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trước ngày 15 tháng 11 năm 2019, cụ thể như sau: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại, đăng ký khuyến mại, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp giấy phép lái xe quốc tế và nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp.
                 c) Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 12 năm 2019 đối với các thủ tục, dịch vụ sau: Nộp thuế điện tử đối với cá nhân (thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh); cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm; thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại một số địa phương đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp.
                d) Đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan xây dựng (hoặc nâng cấp), tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý I năm 2020 đối với các thủ tục, dịch vụ sau: Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Thu phí, lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; Đăng ký khai sinh; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký doanh nghiệp; Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; Cấp mới giấy phép lái xe; Nhóm thủ tục về trang thiết bị y tế.
                  đ) Đề nghị các bộ, cơ quan căn cứ vào đối tượng, nhu cầu thực hiện để đề xuất các dịch vụ công trực tuyến có thể đáp ứng yêu cầu tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện trong năm 2020 và các năm tiếp theo.
                 Để triển khai các nhiệm vụ trên, đề nghị các bộ, cơ quan cử đầu mối phối hợp và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 10 năm 2019 để triển khai công việc được thuận lợi theo đúng tiến độ đề ra.
    Các tài liệu hướng dẫn thực hiện được đăng tải tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/huongdan-bo-nganh-dia-phuong.html.
                  Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ, Cơ quan./. 
Ngày tạo 21/10/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :