Số kí hiệu 9791/VPCP-KSTT
Trích yếu Tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia
Nội dung 1. Công văn số 9791/VPCP-KSTT ngày 28/10/2019 của VPCP về việc Tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia.
2.  Tài liệu Hội nghị tại file kèm theo, bao gồm:
  - Giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia;
  - Nhiệm vụ trọng tâm của bộ, ngành, địa phương xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia;
  - Giới thiệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
  - Giới thiệu Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp;
  - Hướng dẫn chuẩn hóa, nâng cấp CSDL quốc gia về TTHC (dành cho các Bộ, cơ quan và UBND tỉnh, thành phố).
 
Ngày tạo 28/10/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :