Số kí hiệu 97/VPCP-KSTT
Trích yếu Tham dự Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Nội dung
Công văn và Tài liệu Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ:

1. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ;
2. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
3. Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
4. Quyết định số 62/QĐ-VPCP(file đính kèm)
5. Công văn số 598/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 v/v hướng dẫn xây dựng, kết nối Hệ thống Thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ (file đính kèm)
6. Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

8. Giới thiệu Đề án Xây dựng Hệ thống báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của CP, TTCP, hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương

9. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, khai thác chức năng báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (file gửi kèm), bao gồm:
    - Hướng dẫn cập nhật, gửi số liệu báo cáo
    - Hướng dẫn tổng hợp số liệu báo cáo
Ngày tạo 03/02/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :