Số kí hiệu 300/CĐ-VPCP
Trích yếu Công điện và chương trình Hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng DVC, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng DVC và ra mắt Hệ thống TTBC Chính phủ
Nội dung
- Công điện và chương trình Hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng DVC, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng DVC và ra mắt Hệ thống TTBC Chính phủ
- Tài liệu Hội nghị (tại file kèm theo)
Ngày tạo 10/03/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :