Số kí hiệu 01/2020/TT-VPCP
Trích yếu Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Nội dung - Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ;
- Phụ lục 1: Đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
- Phụ lục 2: Đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
- Phụ lục 3: Các biểu số liệu báo cáo về tổ chức các cuộc họp
- Phụ lục 4: Các biểu số liệu báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng
- Phụ lục 5: Các biểu số liệu báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng
- Phụ lục 6: Các biểu mẫu báo cáotình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công báo
Ngày tạo 21/10/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :