• 9568/VPCP-KSTT

  Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

  Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

  16/11/2020

 • HDSD-M&E

  Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý và Đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính

  Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý và Đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính và Danh sách tài khoản của các Bộ, ngành, địa phương

  31/12/2015

 • HD-CSDL

  Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

  Tài liệu ​Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bao gồm:

  1. Hướng dẫn sử dụng cho Bộ, ngành.

  2. Hướng dẫn sử dụng cho Địa phương.

  3. Hướng dẫn sử dụng cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

  31/12/2015

 • 20/TB-VPCP

  Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

  1. Trong năm 2015, các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch, đạt được một số kết quả tích cực về xây dựng thể chế và rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc cấp thẻ Căn cước công dân và Số định danh cá nhân bước đầu được thực hiện tại một số địa phương với thủ tục nhanh chóng, đơn giản.

  Tuy nhiên, một số nhiệm vụ thực hiện chưa bảo đảm được tiến độ đề ra; Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được phê duyệt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương chưa được ban hành. Một số thành viên Ban Chỉ đạo chưa chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành với Văn phòng Ban Chỉ đạo còn chưa chặt chẽ.

  2. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện Đề án, yêu cầu các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

  a) Về hoạt động của Ban Chỉ đạo:

  - Bộ Tư pháp rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo.

  - Văn phòng Ban Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án năm 2016, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký ban hành sớm, làm cơ sở cho các Bộ, ngành, cơ quan xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể.

  - Các thành viên Ban Chỉ đạo cần tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo phân công bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch đề ra; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án.

  - Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành cần sớm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; tập trung cao độ cho việc rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, bảo đảm tiến độ, tính khoa học, khả thi.

  b) Về Dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư:

  - Tập đoàn Viễn thông Quân đội chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay khi Dự án được Bộ Công an phê duyệt.

  - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Tập đoàn Viễn thông Quân đội đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ động xây dựng và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập huấn về khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân nhằm triển khai có hiệu quả Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch; xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp trong tổ chức triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  - Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

  c) Bộ Tư pháp, Bộ Công an đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thí điểm cấp Số định danh cá nhân, lường trước những khó khăn về sự không cân xứng hạ tầng công nghệ thông tin giữa các địa phương, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả khi tổ chức triển khai cấp số định danh cá nhân trên cả nước.

  d) Đồng ý về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai công tác thu thập, nhập dữ liệu về dân cư và cấp Số định danh cho công dân tại các địa phương, bảo đảm gọn nhẹ, xác định rõ nhiệm vụ trong điều kiện hoạt động kiêm nhiệm.

  đ) Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Văn phòng Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về tác dụng tích cực của thẻ Căn cước công dân và số định danh cá nhân cũng như những tư tưởng đổi mới trong công tác quản lý dân cư, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

  e) Văn phòng Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo; thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

  21/01/2016

 • 3604/VPBCĐ896

  Hướng dẫn thực hiện rà soát TTHC, giấy tờ công dân theo Đề án 896

  05/10/2015

 • 298/TB-VPCP

  Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

  1. Trong thời gian qua, thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2015, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc thực hiện một số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ đề ra. Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được phê duyệt đã ảnh hưởng toàn diện đến việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Đề án; công tác rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư chưa được thực hiện.

  2. Trong thời gian tới, để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện Đề án, yêu cầu các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

  a) Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo đúng Kế hoạch đã đề ra. Thành viên Ban Chỉ đạo gắn trách nhiệm cá nhân đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành mình.

  b) Về Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

  Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý chủ trương xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư; Tập đoàn Viễn thông Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng ứng vốn thực hiện Dự án (Công văn số 622/TTg-KGVX ngày 05 tháng 5 năm 2015).

  Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2015, Chính phủ đã quyết nghị yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân cư và phát triển các dịch vụ hành chính công (Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2015).

  Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện các thủ tục cần thiết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Luật đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2015; hoàn chỉnh và phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai xây dựng trong tháng 9 năm 2015.

  c) Bộ Công an, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch, trong đó chú trọng việc bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc cấp số định danh cá nhân từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

  d) Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu dự họp, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân theo hướng:

  - Bảo đảm thống nhất và đồng bộ với các quy định của Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch;

  - Nghiên cứu bổ sung các quy định về giai đoạn chuyển tiếp khi Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch có hiệu lực (ngày 01 tháng 01 năm 2016) mà hạ tầng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào hoạt động;

  - Quy định về kết nối và chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần bảo đảm nguyên tắc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung. Thủ tục cấp số định danh cá nhân cần phối hợp, thống nhất với Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao để bảo đảm thông suốt, thuận lợi, tránh phiền hà.

  đ) Văn phòng Ban Chỉ đạo:

  - Ban hành tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư để các Bộ, ngành triển khai thực hiện.

  - Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý về cấu trúc số định danh cá nhân, việc kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu.

  - Tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ thay đổi một số nhân sự Thành viên của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo.

  31/08/2015

Không có dữ liệu

Không có dữ liệu