Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 451/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Chi tiết>>

22/04/2019
Quyết định 985/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết>>

08/08/2018
Quyết định 28/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Chi tiết>>

12/07/2018
Quyết định 846/QĐ-TTg Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017

Chi tiết>>

09/06/2017
Quyết định 574/QĐ-TTg Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Chi tiết>>

25/04/2017
Quyết định 559/QĐ-TTg Phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”

Chi tiết>>

24/04/2017
Quyết định 524/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Chi tiết>>

19/04/2017
Quyết định 177/QĐ-BCĐCCHC Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Chi tiết>>

29/03/2017
Công văn 475 /TTg-KSTT V/v tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Chi tiết>>

06/04/2017
Quyết định 50/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo CCHC

Chi tiết>>

07/02/2017
Quyết định 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Chi tiết>>

19/10/2016