Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Công văn 1692/VPCP-HC V/v mời tham dự Hội thảo

Chi tiết>>

29/12/2020
Công văn 9568/VPCP-KSTT Phát hành Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

Chi tiết>>

16/11/2020
Thông tư 01/2020/TT-VPCP Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Chi tiết>>

21/10/2020
Công văn 8246/VPCP-KSTT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

Chi tiết>>

02/10/2020
Công văn 6766/VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

Chi tiết>>

14/08/2018
Công văn 4699/VPCP-KSTT Triển khai HTTTBC quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của CP, TTg

Chi tiết>>

12/06/2020
Công văn 2995/VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Chi tiết>>

16/04/2020
Công điện 300/CĐ-VPCP Công điện và chương trình Hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng DVC, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng DVC và ra mắt Hệ thống TTBC Chính phủ

Chi tiết>>

10/03/2020
Công văn 193/VPCP-KSTT Mời tham dự Hội thảo

Chi tiết>>

20/02/2020
Công văn 1007/VPCP-KSTT V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Chi tiết>>

11/02/2020
Công văn 97/VPCP-KSTT Tham dự Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Chi tiết>>

03/02/2020
Công văn 11027/VPCP-KSTT V/v ký Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công Quốc gia

Chi tiết>>

03/12/2019
Công văn 1257/GM-VPCP Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết>>

12/11/2019
Công văn 9791/VPCP-KSTT Tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chi tiết>>

28/10/2019
Công văn 9559/VPCP-KSTT V/v thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chi tiết>>

21/10/2019
Công văn 9329/VPCP-KSTT V/v thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chi tiết>>

12/10/2019
Công văn 8363/VPCP-KSTT V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Chi tiết>>

17/09/2019
Công văn 7029/VPCP-KSTT V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia và hướng dẫn kết nối trên Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia - VDXP

Chi tiết>>

08/08/2019
Công văn 3994/VPCP-KSTT Cho ý kiến về dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành danh mục TTHC

Chi tiết>>

13/05/2019
Công văn 2887/VPCP-KSTT V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia

Chi tiết>>

09/04/2019
Công văn 320/TTg-KSTT V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

Chi tiết>>

15/03/2019
Báo cáo 1970/BC-VPCP Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Chi tiết>>

11/03/2019
Công văn 1597/VPCP-KSTT Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết>>

28/02/2019
Công văn Số: 317/VPCP-KSTT V/v tham dự Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Chi tiết>>

11/01/2019
Công văn 282/VPCP-KSTT V/v triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết>>

10/01/2019