Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Công văn 1078/VPCP-KSTT V/v rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Chi tiết>>

30/01/2018
Công văn 13714/VPCP-KSTT V/v Công cụ rà soát, đánh giá điều kiện kinh doanh theo tiêu chuẩn của OECD

Chi tiết>>

26/12/2017
Công văn 10342/VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

Chi tiết>>

29/09/2017
Công văn 9494/VPCP-KSTT Tham dự tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo

Chi tiết>>

07/09/2017
Thông báo 407/TB-VPCP Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính

Chi tiết>>

31/08/2017
Công văn 7735/VPCP-KSTT V/v hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

Chi tiết>>

25/07/2017
Quyết định 689/QĐ-VPCP Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” tại Văn phòng Chính phủ

Chi tiết>>

09/06/2017
Quyết định 425/QĐ-VPCP Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính tại Văn phòng Chính phủ

Chi tiết>>

30/03/2017
Công văn 2182/VPCP-KSTT V/v Sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Chi tiết>>

10/03/2017
Thông báo 123/TB-VPCP Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Chi tiết>>

08/03/2017
Quyết định 247/QĐ-VPCP Phê duyệt kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NĐ-CP

Chi tiết>>

28/02/2017
Thông báo 112/TB-VPCP Kết luận của Phó TTg thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về các đề xuất, kiến nghị của Bộ Công thương liên quan đến cải cách hành chính

Chi tiết>>

28/02/2017
Thông báo 90/TB-VPCP Thông báo ý kiến kết luận của Phó TTg thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Chi tiết>>

20/02/2017
Công văn 1152/VPCP-KSTT V/v triển khai QĐ 09/2015/QĐ-TTg

Chi tiết>>

13/02/2017
Công văn 882/VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ

Chi tiết>>

03/02/2017
Quyết định 186/QĐ-VPCP Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Chi tiết>>

25/01/2017
Công văn 638/VPCP-KSTT Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg và Quyết định số 08/QĐ-TTg

Chi tiết>>

07/02/2017
Công văn 511/VPCP-TCCV V/v Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Chi tiết>>

20/01/2016