Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Công điện 1224/CĐ-VPCP Công điện Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chi tiết>>

10/09/2022
Công văn 2319/VPCP-KSTT V/v hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu

Chi tiết>>

14/04/2022
Công văn 2006/VPCP-KSTT V/v xin ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình quy trình thực hiện liên thông điện tử

Chi tiết>>

04/04/2022
Công văn 460/VPCP-HC Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg (các Bộ, cơ quan)

Chi tiết>>

29/03/2022
Công văn 393/VPCP-HC Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg

Chi tiết>>

15/03/2022
Công văn 8870/VPCP-KSTT V/v xin ý kiến đối với phương án logo, slogan

Chi tiết>>

06/12/2021
Công văn 8677/VPCP-KSTT V/v tài liệu hướng dẫn sử dụng, khai thác Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh

Chi tiết>>

26/11/2021
Công văn 1341/VPCP-KSTT V/v thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Chi tiết>>

03/03/2021
Công văn 1692/VPCP-HC V/v mời tham dự Hội thảo

Chi tiết>>

29/12/2020
Công văn 9568/VPCP-KSTT Phát hành Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

Chi tiết>>

16/11/2020
Thông tư 01/2020/TT-VPCP Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Chi tiết>>

21/10/2020
Công văn 8246/VPCP-KSTT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

Chi tiết>>

02/10/2020
Công văn 6766/VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

Chi tiết>>

14/08/2018
Công văn 4699/VPCP-KSTT Triển khai HTTTBC quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của CP, TTg

Chi tiết>>

12/06/2020
Công văn 2995/VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Chi tiết>>

16/04/2020
Công điện 300/CĐ-VPCP Công điện và chương trình Hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng DVC, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng DVC và ra mắt Hệ thống TTBC Chính phủ

Chi tiết>>

10/03/2020
Công văn 193/VPCP-KSTT Mời tham dự Hội thảo

Chi tiết>>

20/02/2020
Công văn 1007/VPCP-KSTT V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Chi tiết>>

11/02/2020
Công văn 97/VPCP-KSTT Tham dự Hội nghị quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Chi tiết>>

03/02/2020
Công văn 11027/VPCP-KSTT V/v ký Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công Quốc gia

Chi tiết>>

03/12/2019
Công văn 1257/GM-VPCP Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết>>

12/11/2019
Công văn 9791/VPCP-KSTT Tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chi tiết>>

28/10/2019
Công văn 9559/VPCP-KSTT V/v thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chi tiết>>

21/10/2019
Công văn 9329/VPCP-KSTT V/v thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia

Chi tiết>>

12/10/2019
Công văn 8363/VPCP-KSTT V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Chi tiết>>

17/09/2019