Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Nghị quyết 52/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Chi tiết>>

10/12/2010
Nghị định 63/2010/NĐ-CP Về kiểm soát thủ tục hành chính

Chi tiết>>

08/06/2010
Nghị quyết 25/NQ-CP Về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành

Chi tiết>>

02/06/2010
Nghị định 20/2008/NĐ-CP Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Chi tiết>>

14/02/2008