Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Thông tư 25/2014/TT-BTP Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Chi tiết>>

31/12/2014
Thông tư 19/2014/TT-BTP Quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Chi tiết>>

15/09/2014
Thông tư 13/2014/TT-BTP Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Chi tiết>>

29/04/2014
Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

Chi tiết>>

28/02/2014
Thông tư 07/2014/TT-BTP Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Chi tiết>>

24/02/2014
Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

Chi tiết>>

14/02/2014
Thông tư 05/2014/TT-BTP Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Chi tiết>>

07/02/2014
Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP -TANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Chi tiết>>

23/01/2014
Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Chi tiết>>

23/01/2014
Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng

Chi tiết>>

17/01/2014