Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 23/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chi tiết>>

13/03/2014
Quyết định 20/2014/QĐ-TTg Về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Chi tiết>>

11/03/2014
Quyết định 19/2014/QĐ-TTg Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Chi tiết>>

05/03/2014
Quyết định 18/2014/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Chi tiết>>

03/03/2014
Quyết định 16/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chi tiết>>

19/02/2014
Quyết định 15/2014/QĐ-TTg Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành

Chi tiết>>

17/02/2014
Quyết định 14/2014/QĐ-TTg Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chi tiết>>

14/02/2014
Quyết định 13/2014/QĐ-TTg Về việc quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương

Chi tiết>>

08/02/2014
Quyết định 12/2014/QĐ-TTg Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành

Chi tiết>>

27/01/2014
Quyết định 11/2014/QĐ-TTg Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Chi tiết>>

27/01/2014