Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 367/QĐ-TTg Về việc thành lập Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Chi tiết>>

28/02/2013
Quyết định 263/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012

Chi tiết>>

05/03/2012
Quyết định 74/2010/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ

Chi tiết>>

22/11/2010
Quyết định 07/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Chi tiết>>

04/01/2008
Quyết định 896/QĐ-TTg Về việc bổ sung kinh phí năm 2007 của bộ tư pháp để phục vụ hoạt động của các đơn vị thi hành án mới được thành lập

Chi tiết>>

02/07/2007
Quyết định 30/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chínhtrên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Chi tiết>>

10/01/2007